cszh-TWenfrdeitjakoplptruskes

Místní poplatek za odpad a psa

Poplatek za odpad

OZV č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, je stanoven poplatek za odpad pro rok 2020 ve výši 550,- Kč/osobu/rok.

Poplatek je splatný do 31.5.2020 a lze jej uhradit v hotovosti na obecním úřadě v době úředních hodin nebo na účet č. 9388020227/0100. Při platbě na účet je nutno zadat variabilní symbol, který Vám bude obecním úřadem sdělen na základě žádosti.

Poplatek za psa

OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů jsou stanoveny tyto sazby poplatků:

a) za jednoho psa - 100 Kč,

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele - 150 Kč,

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let - 50 Kč,

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let - 75 Kč.

Osvobozen je držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. Údaj rozhodný pro osvobození je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození.

Poplatek je splatný do 31.5.2020 a lze jej uhradit v hotovosti na obecním úřadě v době úředních hodin nebo na účet č. 9388020227/0100. Při platbě na účet je nutno zadat variabilní symbol, který Vám bude obecním úřadem sdělen na základě žádosti. 

Vytisknout

Informace Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj - Daň z nemovitých věcí

S ohledem na blížící se konec lhůty pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí rozšířil Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj od dnešního dne do konce ledna úřední hodiny na všech pracovištích. Současně s informací o rozšířených úředních hodinách zveřejňují informace pro občany, vztahující se k této dani.

Vytisknout

Tříkrálová sbírka 2020

Také v letošním roce proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. Letošní výnos je 20.811 Kč.

Pro srovnání uvádím i předchozí roky:

2016  2017  2018  2019
  18.142 Kč     22.339 Kč     22.059 Kč     19.104 Kč  

Vytisknout

Velkoobjemové kontejnery

Velkoobjemové kontejnery budou v roce 2020 umístěny u moštárny v tomto termínu:

sobota 16.5.2020 od 12 do 15 hod.

sobota 31.10.2020 od 8 do 11 hod.

Vytisknout

Měsíční odvozy popelnic v roce 2020

pátek 10.1.2020
pátek 7.2.2020
pátek 6.3.2020
pátek 3.4.2020
pátek 1.5.2020
pátek 29.5.2020
pátek 26.6.2020
pátek 24.7.2020
pátek 21.8.2020
pátek 18.9.2020
pátek 16.10.2020
pátek 13.11.2020
pátek 11.12.2020

Vytisknout

  • 1
  • 2