csenfrdekoplrusk

Výsledky odpadového hospodářství obce

Přehled svezeného množství odpadu (v tunách)

 Kód odpadu  Název odpadu 2017 2018  2019  2020  2021  2022*
 200301  Směsný komunální odpad   99,938 101,7137   101,2151  98,6381  88,4477 31,5659
 200307  Objemný odpad  5,22 3,08  15,64  2,72   8,14 6,34
 200203  Jiný biologicky nerozložitelný odpad   6,7426 6,778  6,6457  6,6933   6,0538 0,6385
 130208  Jiné motorové a mazací oleje  0,062 0,126  0,06  0,035  0,099  0,032
 150101  Papírové a lepenkové obaly  1,46 0,612  0,554   0,065  0 0
 150102  Plastové obaly  0,677  0,7809  1,3177  3,9023  5,5738 0
 150110  Obaly se zbytky nebezp. látek  0,031  0,052  0,023  0,024  0,055 0,016
 160103  Pneumatiky  1,98  0,47  0,4  4,45  0 0
 160506  Laboratorní chemikálie  0,017  0,034  0  0,006  0 0
 1912100  Spalitelný odpad  2,19  0  0  0  0 0
 200101  Papír a lepenka  4,0791  3,9089  5,3369  5,4358  5,9084 3,6289
 200102  Sklo  15,108  15,6746  16,7306  21,055  21,3326 10,2361
 200110  Oděvy  1,842  1,987  2,868  2,399  2,341 0
 200125  Jedlý olej a tuk  0,009  0,014  0,007  0,01  0 0,005
 200127  Barvy, lepidla  0,51  0,615  0,226  0,278  0,408 0,051
 200132  Jiná nepoužitelná léčiva  0  0,002  0  0  0 0
 200138  Dřevo  0  9,8  0  2,15  2,78 0
 200139  Plasty  13,1618  11,7183  12,4919  12,1275  12,4839 9,5291
 200140  Kovy  0  0  0  0  0 0
 200201  Biologicky rozložitelný odpad  39,7823  36,5724  32,8988  32,7701  27,9625 9,7798
Celkem    192,8098  193,9388  196,4147  192,7591  181,5857 71,8223

 * stav k 30.06.2022

Poplatek za uložení odpadu na skládku

Na skládku jsou ukládány tyto odpady:

  • 200301 - Směsný komunální odpad
  • 200307 - Objemný odpad
  • 200203 - Jiný biologicky nerozložitelný odpad

ROK 2021

Výpočet množství odpadu uloženého na skládku za nižší poplatek:

počet obyvatel k 1.1.2020 dle ČSÚ * množství skládkovaného odpadu na jednoho obyvatele dle zákona o odpadech

 534 * 0,2 = 106,8 tun 

 

 Kód odpadu   Název odpadu  Množství odpadu uloženého na skládku v roce 2021 (v tunách)
 200301   Směsný komunální odpad   88,4477
 200307  Objemný odpad    8,1400
 200203  Jiný biologicky nerozložitelný odpad   6,0538
Celkem  102,6415

V roce 2021 mohlo být na skládku za nižší poplatek ve výši 500 Kč/t uloženo 106,8 tun skládkovaného odpadu.

Obec Kujavy uložila 102,6415 tun, tzn. že veškerý výše uvedený odpad byl na skládku uložen za nižší poplatek.

 

ROK 2022                       

Výpočet množství odpadu uloženého na skládku za nižší poplatek:

počet obyvatel k 1.1.2021 dle ČSÚ * množství skládkovaného odpadu na jednoho obyvatele dle zákona o odpadech

 536 * 0,19 = 101,84 tun 

    

 Kód odpadu   Název odpadu   Množství odpadu uloženého na skládku v roce 2022 (v tunách) *
 200301  Směsný komunální odpad  31,5659 
 200307  Objemný odpad 6,34 
 200203  Jiný biologicky nerozložitelný odpad  0,6385 
 Celkem  38,5444 

* stav k 30.06.2022

V roce 2022 může být za nižší poplatek ve výši 500 Kč/t na skládku uloženo 101,84 tun skládkovaného odpadu.

  • Přečteno: 419