Nástroje pro usnadnění přístupu

csenfrdekoplrusk

Hrob rodiny Freisslerů v Kujavách

1. část

Doba covidová, ač bydlím na pracovišti, mě přinutila k domácí izolaci, a se svou potřebou stále něco tvořit jse se po letech konečně dopracoval k mnoha dříve shromažďovaným dokumentům, časopisům a jiným zajímavým archivním materiálům.

Dnes přispěji malou studií o rodině Freisslerů, která po staletí bydlela na č.p. 48, tedy mém současném bydlišti. Často s nadsázkou hovořím o tom, že člověk má vědět "po čem šlape" a toto je výsledek přesvědčení, že nevidět neznamená, že nebylo...

Historie rodu Freisslerů (někdy uvedeno též Freisler, Freissler či FreiI3ler) sahá až do počátku 17. století. Konkrétně k roku 1628 je v urbáři fulneckého panství uveden Georg Freissler. Je ale jisté, že tento rod zde pobýval již v daleko dřívějších dobách.

Georg zemřel v roce 1624. Na základě testamentu koupil statek jeho syn Thomas. Thomas se narodil v roce 1610. Kupní smlouva ze dne 2.3.1942 uvádí vdovu po Georgovi, Annu, a sourozence Marianu, Justinu, Magdalenu (Margaretu?) a Dorotu. Dorota se stala později manželkou fojta Libischera.

Thomas se roku 1637 oženil s Dorotou, dcerou Johanna Drechslera, také z Kujav. Měli několik dětí, které jsou později uvedeny v dědickém řízení. Lánový rejstřík uvádí podrobnosti rozdělení jednotlivých sedláků podle držby orné půdy. Thomas je veden k roku 1656 - 1676 v držení polností 40 měřic v 1. kategorii a 20 měřic v 2. kategorii. Thomas zemřel roku 1683. 

 

Na základě testamentu statek koupil jeho syn Andreas. Narodil se asi roku 1655. Jeho sourozenci k vyplacení jsou uvedeni Mathes, Hansel, Paul, Georg, Thomas a David. Vdova po Thomasovi Katharina - zřejmě jeho druhá manželka, měla nárok na výminek a žila ještě v roce 1706. Andreas zemřel v roce 1734 (1735).

Ještě za života Andrease koupil v roce 1726 statek jeho syn Paul (narozen asi 1695, zemřel 1772). Po otcově smrti platil svým sourozencům Davidovi, Magdaleně, Martině, Dorotě a nevlastní matce, vdově Rosině. Prameny uvádí, že k roku 1757 měl vše splaceno.

Dalším držitelem statku byl Paulův syn, zvaný po dědečkovi, Andreas (narozen 29.10.1730, zemřel 28.3.1786). Statek koupil 2. prosince 1773 za 440 slezských tolarů od nevlastní matky Elisabethy, vdovy po Paulu Freisslerovi. Andreasovou matkou byla Katharina. V kupní smlouvě z roku 1773 jsou uváděni sourozenci Johann, Thomas, Michel, Suzanna, Magdalena a Katharina.

V roce 1800 koupil od své matky Marie Magdaleny Freisslerové, rozené Klementové, vdově po Andreasi Freisslerovi, statek Mathias (narozen 31.1.1774, zemřel ve 43 letech na břišní tyfus dne 18.5.1817). V rodině již žilo několik generací, proto i splátky byly komplikované.

Stejnojmenný syn Mathias (narozen 16.4.1798), žijící v Pohořílkách se svou ženou Elizabethou, rozenou Gebauerovou, koupil 1. prosince 1823 statek v Kujavách na č.p. 48 od své nevlastní matky Elisabethy. Smlouva mimo jiné stanovila výminek pro prodávající a podíly pro 13 sourozenců.

Od roku 1862 byl majitelem usedlosti na č. 48 další, v pořadí již třetí Mathias (narozen 14.10.1824), je již napsán na náhrobku hrobu na místním hřbitově, ale o něm a nejen o něm si napíšeme příště.

(zpracoval Ing. Jaromír Heryán, Kujavy č. 48, zveřejněno ve Zpravodaji obce Kujavy č. 1/2022)

2. část

V první části této studie jsem skončil u Mathiase Freisslera (14.10.1824-2.5.1899), který je na vrchní části náhrobku uveden jako první a zároveň v druhé půli náhrobku spolu se svou ženou Theresií, rozenou DröI3ler , čp. 38 (28.1.1844-15.5.1910).
Pro úplnost Vám popíši skutečnosti o tomto významném hrobu.
Hrob se nachází na hřbitově v Kujavách. Při vstupu od hlavní brány vyčnívá v první půli hřbitova vpravo mezi novodobými náhrobky. Svým odlišným tvarem se dá jen stěží přehlédnout.
Hrob tvoří rám ze šedé žuly, osázený trvalými květinami, bergeniemi, a je celoročně udržován. Pochází zřejmě z konce 19. století. Skulptura se skládá ze 3 širších, postupně se odspodu nahoru zmenšujících soklů, na nichž se týčí pomník (náhrobek) ve tvaru komolého jehlanu, tzv. pylonu. Celý náhrobek je zhotoven z leštěné tmavě šedé žuly.
Pomník nese na svém čele poměrně dobře čitelné údaje o pochovaných členech rodiny Freisslerů. Údaje jsou psány v němčině. Na vrcholu náhrobku je zlatou barvou vyhotoven symbol kříže se sluneční září, pod ním je umístěn nadpis náhrobku, ve znění RUHÄTSTETE DER Familie Freisler (pozn. ve studii používám příjmení Freissler, dle prvního zjištění, vysvětlení dříve). Dále jsou již barvou v tónu kamene postupně jmenováni členové rodiny Freisslerů spolu s přesným datem úmrtí a dožitým věkem. Dle těchto informací jsou zde zřejmě pohřbeni: Mathias a Theresie Freisslerovi, Karl Freissler, Rosa a Anna Fresslerovi. Ve spodní části je zmínka o pochovaných prarodičích, Mathiasi a Elisabeth Freisslerových, vyobrazen je dále pietní nápis v němčině „Ruhetsanfti“, což ve volném překladu znamená „Odpočívejte v pokoji“.
Náhrobky jsou cennou informací o občanech obce, kteří zde byli pohřbeni, ale moje zkušenost říká, že úplná data tam mnohdy nejsou uvedena, protože různé okolnosti tomu nepřály. Dokonce i uváděná data mnohdy nesouhlasí s daty uvedenými v matričních souborech.
Přesto jsou to první informace, před kterými se zastavíte kdekoliv při svých cestách a zamyslíte se při návštěvě hrobu. Počáteční informací, kterou u hrobu můžete získat, je ta, zdaje to hrob český, nebo německý (u nás dominantní informace). Dále porovnáváte jméno, jaký je asi jeho původ…a až poté již dle svých zkušeností dedukujete, jaká asi byla v dané obci struktura obyvatel a pak… Pak jste již na mé nitce - „Zapálení se pro věc“ a potřeba se tomu dostat na kloub.
O dalších členech rodiny Freisslerů v 3. části.

(zpracoval Ing. Jaromír Heryán, Kujavy č. 48, zveřejněno ve Zpravodaji obce Kujavy č. 2/2022)

3. část

Poslední částí pátrání po příslušnících rodu Freisslerů tuto studii ukončím. První část studie byla věnována prvním záznamům o obyvatelích rodu Freisslerů v Kujavách na č. 48. Druhá je věnována zaznamenaným pochovaným v tomto hrobě dle záznamů na náhrobku. Třetí část věnuji poznámkám k dalším příslušníkům rodu v rozsahu, jak se mi podařilo zjistit. Vrátíme se tedy opět k prarodičům Mathiasi (narozen 16.4.1798) a jeho ženě Elisabeth, rozené Gebauerové, dceři pohořílského fojta. Sňatek uzavřeli 7. října 1823 a ve svatební smlouvě je i zmínka o statku na č. 48 v Kujavách. Mathias byl jedním ze 13 sourozenců a statek na č. 48 v roce 1823 koupil (viz. 1 část studie). V kupní smlouvě je uvedeno, že statek koupil za 528 zlatých konvenční měny. Mapka usedlosti je poprvé znázorněna na skice stabilního katastru z roku 1833.
Další v pořadí vlastníků byl opět Mathias, stejnojmenný syn, narozen v roce 1824. Je uveden na náhrobku se svou ženou Theresií. Sňatek se konal 28.1.1862 v Kujavách. Ve stejném roce koupil statek od svého stejnojmenného otce za 4000 zlatých rakouských. Jak již bylo dříve uvedeno, tento Mathias pocházel ze 13 sourozenců. Mnoho o nich nevíme, ale vzpomeňme alespoň Vinzenze Freisslera (nar. 1833). Ten později bydlel v Kujavách na č. 21. Jeho syn Julius (1862-1937) se později oženil v Německu a jeden z jeho synů se stal významným nacistickým soudcem v období 2. světové války. Mnohem výraznější postavou v pozitivním smyslu byl druhý z jeho bratrů, a to významný rakouský vynálezce výtahů paternoster ing. Anton Freissler (13.3.1838 - 29.2.1916). Ke 100. výročí jeho výtahů byla dokonce vydána i pamětní medaile. Vraťme se ale zpět k Mathiasovi (1824). Se svou ženou Theresií, rozenou DröI3ler (1844-1910) měli několik dětí. V dokumentech, které jsem získal, lze najít:
Wilhelm Freissler , Dr.(6.2.1862 – 9.4.1930)
Josef Freissler(10.3.1864 - ) - byl dvakrát ženat a jeho ženy Anna Zeisberger (29.4.1884 – 2.9.1926) a Rosa Schenk (26.11.1878 – 28.5.1932), pocházející z Hladkých Životic, jsou uvedené na náhrobku hrobu na kujavském hřbitově. S první ženou Annou měl syna, který zemřel při porodu. Rok před smrtí své matky. S druhou ženou Rosou jsou uvedeny tři děti, které dosáhly dospělého věku. Ještě se k nim později vrátím.
Z dalších uvedených dětí Mathiase jsou to ještě Julia, která zemřela krátce po narození (25.9.1865-24.2.1866), a Rudolf (1.5.1867 – 10.6.1950). Ten se oženil s Franzizkou , rozenou Drösler a měli spolu 3 děti.
Z dalších dětí jsou to syn Mathiase Karl ( 23.2.1870 – 18.3.1893), je uveden na náhrobku. Víc o něm prozatím nevím.
Z posledních dětí jsou uvedeni synové Arnold (narozen 20.9.1877) a Franz Willibald , Dr.Dipl.Ing.(30.1.1879 – 1.1.1967)
K druhé ženě Josefa Rose, rozené Schenk (1878), která je uvedena na náhrobku se mi podařilo získat ještě další informace. Josef a Rosa spolu měli tři děti. Wilhelma (narozeného 21.7.1909), který padnul jako voják Wermachtu v roce 1943. Jeho ženou se stala Leontine Liebscher (narozená 1915 v Hladkých Životicích). Byla poslední majitelkou statku na čp. 48 v Kujavách a byla vysídlena v roce 1946. Zde se bohužel mé informace různí. Snad tomu bylo s jedním nezletilým dítětem, ale jiné, současnější, informace mluví o dvou dětech (Roland a Walburga). Leontine již tehdy byla vdovou. Její manžel Wilhelm padnul jako německý voják v roce 1943.
Druhým dítětem Josefa a Rosy Freisslerových byl Franz (18.5.1913), nejsou o něm žádné zprávy. O Josefovi (25.3.1915) je známo, že padnul na německé frontě v roce 1940.
V závěru bych si jen dovolil poznamenat, že i zdánlivě jednoduché rodinné vztahy z jednoho popisného čísla a z jedné vesnice, mi zabraly více než dva roky hledání a zjišťování. Od roku 2006 souběžně ve volných chvílích pracuji na svém vlastním rodokmenu. Kdo někdy tohle zkusil jako laik, ví, že to není žádná sranda, ale zjištění, ke kterým nás toto pátrání může dovést, jsou mnohdy zajímavá a za to i ten čas stojí.

(zpracoval Ing. Jaromír Heryán, Kujavy č. 48)

  • Přečteno: 756