Nástroje pro usnadnění přístupu

csenfrdekoplrusk

Anton Nehiba

Na zasedání obecního zastupitelstva obce Kujavy (tehdejší Klantendorf) dne 14. listopadu 1923 byl na základě zákona č.80/ 1920 a prováděcí vyhlášky ze dne 9.6.1921 zvolen první výbor pro místní historii. Tento výbor tvořili starosta obce Johann Blosch, občané Franz Barwig 103 a Karl David 40. Na stejné setkání byl přizván i emeritní vyšší učitel místní školy Anton Nehiba.

Anton Nehiba byl požádán a pověřen místním výborem pro historii vedením obecní kroniky (Gemeinde Gedenkbuch Klantendorf) dle uvedeného zákona, a nutno podotknout, že se tohoto úkolu hostil s velkým úsilím, inteligencí a talentem pro detail a kresbu, takže tato kronika je velmi cenným dokladem o dění, okolnostech vývoje obce, jejich občanech a způsobu žití. Kronika je psaná kurentem, tzv. sütterlinským skriptem, staroněmeckým nářečím typickým pro oblast Kravařska. Tato kronika, pro svou obtížnost s přečtením graficky odlišného písma v mnoha znacích od kurentu, byla zřejmě příčinou toho, že nebyla vedená v seznamu kronik na obci. Zásluhou Bernhardta Malchera, rodáka z Vlkovic, žijícího nyní v německém Aurichu, byla kronika přepsána do latinky. Tím byla značně zvýšená použitelnost k překladu. Pan Bernhardt Malcher mi tuto kroniku daroval v digitální podobě, a mám svolení tento přepis poskytnout ostatním zájemcům o historii této obce.
Vraťme se ale ke kronikáři Antonu Nehibovi, který zanechal výraznou stopu v zápisu o obyvatelích této obce s výraznou převahou německy mluvícího obyvatelstva.
Anton Nehiba se narodil 21. dubna 1860 v Čenkovicích (Tschenkowitz) v dnešním okrese Ústí n. Orlicí (dříve okres Lanškroun). Navštěvoval tam tehdy dvoustupňovou základní školu a poté, co se jeho rodiče přestěhovali do Brna, 5. třídu základní školy v Nové ulici. Následně 3 třídy komunální střední školy a 4 rok v rakousko-uherském ck Německém učitelském institutu.
První školní službu vykonával ve Valteřicích (Neudorfu) v blízkosti svého rodiště v severních Čechách. Avšak z důvodu možnosti získání státního stipendia se zavázal k učitelské službě na Moravě. Okresní školská rada v Novém Jičíně mu dala souhlas s podmínkou nastoupení jako vedlejší učitel v obci Kujavy. Do obce přijel ne zrovna vítán 28. Listopadu 1880, bylo mu 20 Let. V roce 1886 byl povýšen na vyššího učitele a v roce 1920 nastoupil do trvalého důchodu. Jeho učitelskou kariéru jsem zatím nestudoval, možná bližší údaje zjistím po nastudování a zpracování tématu „Založení první německé a české školy v Kujavách“.
V seznamu odsunutých Němců z roku 1946 jsem jej nenašel, ale záznam o jeho úmrtí dne 30. března 1955 v německém Ludwigsburgu napovídá, že jej stihnul stejný osud.
(zpracoval ing. Jaromír Heryán, Kujavy č. 48)

Antonín Nehiba

Kresby Antonína...
 

  • Přečteno: 269