GDPR

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřenec:                           Mgr. Ivana Tilkeridu

Telefonní číslo:                    +420 585 155 100

E-mailová adresa:                This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Platnost od: 25. května 2018

Naposledy aktualizováno dne: 1. září 2020

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Informace poskytované správcem

V souladu s články 12, 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“ nebo „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) byly přijaty tyto Zásady zpracování a ochrany osobních údajů (dále též „Zásady“).

Tyto Zásady zpracování osobních údajů, které jsou k nahlédnutí také v sídle obce, mohou být jednostranně aktualizovány s ohledem na změny účelů zpracování nebo změny v legislativě. Datum posledních úprav je uvedeno v pravém horním rohu. Datum aktualizace je vždy datem účinnosti nejnovější verze platných zásad zpracování osobních údajů.

1.  SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Správce je osoba, která určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány.

Název:                                              Obec Kujavy

Kontaktní poštovní adresa:          Kujavy 86, 742 45 Kujavy

Telefonní číslo:                               +420 556 740 023

Elektronická adresa:                      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Identifikátor datové schránky:     fsuaxqz

IČ:                                                      67340474

DIČ:                                                   organizace není plátcem DPH

 

2.  POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pověřenec pro ochranu osobních údajů, někde označovaný anglickou zkratkou DPO (Data Protection Officer), je osoba, která je zkušená v oblasti ochrany a zpracování osobních údajů a dělá vše pro to, aby zpracování probíhalo tak, jak má, zejména v souladu s příslušnými právními předpisy. Rovněž je to nejpovolanější osoba pro vyřizování dotazů a žádostí týkajících se osobních údajů.

Správce v souladu s legislativou jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Tuto službu zajišťuje společnost 2K CONSULTING s.r.o., se sídlem Tovární 915/40, 779 00 Olomouc, IČ: 29451990.

Kontaktní údaje pověřence:

Mgr. Ivana Tilkeridu

tel.: +420 585 155 100

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.  ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Každé zpracování osobních údajů má svůj účel. Pokud osobní údaje nepotřebujeme, nezpracováváme je. Obecně se účely zpracování osobních údajů rozlišují na:

 

Přehled právních titulů zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze v souladu s GDPR na základě těchto právních titulů:

Zde jsou vyjmenovány právní předpisy (dle důležitosti a četnosti používání), na základě kterých dochází ke zpracování osobních údajů bez vašeho souhlasu:

Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu

Účely, k nimž vyžadujeme váš souhlas:

Následující zpracování jsou zcela dobrovolná a záleží pouze na vás, zda na ně přistoupíte:

 

Marketingové účely:

Starosta obce důsledně zakazuje předávání osobních údajů občanů a zákonných zástupců dětí třetím osobám soukromého práva za účelem marketingu (nabídky pomůcek, knih, aktivit pro děti, nabídky služeb apod.). Obdobně se postupuje i u osobních údajů zaměstnanců obce.

4.  ROZSAH NÁMI ZPRACOVÁVÁNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obec zpracovává osobní údaje, i zvláštní kategorie osobních údajů. Podrobnější informace o zpracovávaných osobních údajích jsou uvedeny v následujících kategoriích.

Informace získány od osob, kterého se týkají:

Ze zvláštních kategorií osobních údajů, kterým věnujeme zvláštní pozornost, zpracováváme:

5.  ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje v této souvislosti předáváme ke zpracování pouze zpracovatelům, se kterými máme uzavřené písemné zpracovatelské smlouvy. Zde jsou stanoveny požadavky na přijetí a dodržování technických a organizačních opatření při zpracování osobních údajů včetně mlčenlivostí pověřených osob smluvního partnera. V tomto případě jde o dodavatele IS ke zpracování agend obce, účetnictví a hostingu webových stránek obce. Dále také poskytovatel služeb BOZP a PO, knihovny, evidence pro potřeby JSDH, exekuce.

6.  PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje mohou být předávány např. orgánům veřejné moci na základě zákonem stanovených podmínek (např. obec s rozšířenou působností, Policie ČR, soudy...). Pro zajištění činnosti organizace nebo za účelem ochrany našich práv, majetku či jiných oprávněných zájmů mohou být osobní údaje předávány těmto příjemcům:

Přehled významných externích příjemců osobních údajů:

MV ČR, MMR ČR, MZE ČR, MŠMT ČR, MZ ČR, OSPOD, Policie ČR, Krajská hygienická stanice, Státní veterinární správa, ČŠI, Krajský úřad, Finanční úřad, Okresní správa sociálního zabezpečení, Úřad práce ČR, pojišťovna, bankovní ústav, zdravotní pojišťovny zaměstnanců, exekutorská komora a jiné instituce.

 

7.  LHŮTA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zaměstnanců, občanů a zákonných zástupců dětí jsou archivovány po dobu dle zákonných povinností. Doba uložení je tedy stanovena právními předpisy a pro tyto účely byl správcem zaveden spisový a skartační řád. Jednotlivé dokumenty pro archivaci, likvidaci a skartaci jsou v souladu s platnými právními předpisy pro archivnictví a spisovou službu.

8.  PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍ ZEMĚ NEBO MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI

Osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářských prostor, ani žádné mezinárodní organizaci.

V případě, kdy by mělo dojít k předání do třetí země nebo mezinárodní organizaci, o tomto budete v konkrétním případě informováni. V takovém případě budete odkázáni na existenci či neexistenci rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně nebo, v případech předání uvedených v čl. 46, 47 a 49 odst. 1 GDPR, odkaz na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny.

9.  ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCEM

V rámci objektové bezpečnosti dodržujeme několik základních bezpečnostních opatření. Listinná vyhotovení dokumentů, ve kterých jsou obsaženy vaše osobní údaje, jsou uložena v šanonech v uzamykatelných spisových skříních nebo v uzamčených kancelářích, kde nikdy nezůstávají bez dozoru oprávněných osob.

Technologické zabezpečení organizace zajišťuje IT specialista. Soubory jsou softwarově chráněny. Přístup k elektronickým datovým souborům je zabezpečen hesly v souladu s nastavením přístupových práv. Zaměstnanci byli poučeni o tom, jak pracovat s prostředky ICT technologií.

Všichni zaměstnanci nakládají s osobní údaji v souladu s přijatou směrnicí o ochraně osobních údajů a těmito základními zásadami:

 

10. JSOU OSOBNÍ ÚDAJE AUTOMATICKY VYHODNOCOVÁNY?

Osobní údaje jsou zpracovávány v listinné nebo elektronické podobě neautomatizovaným způsobem. Neprovádíme tedy žádné automatizované rozhodování.

11. POŘIZOVÁNÍ AUDIOVIZUÁLNÍCH ZÁZNAMŮ

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm.  e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském.  V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.

12. COOKIES

Pojmem cookies se myslí soubory cookies a další podobné technologie (například pixelové značky, webové signály nebo identifikátory zařízení), které mohou automaticky shromažďovat osobní údaje při návštěvě webových stránek.

 

Účel Cookies:

Cookies nám umožňuje nabídnout Vám služby, které odpovídají Vašim potřebám a zájmům. Cookies umožňují zaznamenávat informace o Vaší návštěvě a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší.

Soubory cookies zejména:

Odmítnutí Cookies:

Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud však použijete nastavení prohlížeče tak, že vypnete všechny cookies (včetně esenciálních cookies), nemusí se vám podařit získat přístup na webovou stránku nebo do některých jejích částí (např. uživatelské konto).

Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najdete v menu příslušného internetového prohlížeče. Můžete rovněž změnit nastavení svého prohlížeče tak, aby Vás

upozornil pokaždé, když je vám nabízen nějaký soubor cookie.

Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících internetových stránkách:

13. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

V souladu s ustanoveními čl. 12 až 22 nařízení GDPR můžete uplatnit svá práva:

14. JAK MŮŽETE UPLATNIT SVÁ PRÁVA?

Jednotlivá práva můžete uplatnit přímo u správce – viz kontakty výše.  

V případě dalších informací budeme uplatňovat Vaše práva nebo podněty pouze písemnou formou:

Obecné informace k uplatnění práv:

Veškerá sdělení a vyjádření k vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si vyhrazujeme právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů vás budeme informovat.

V Kujavách 1.9.2020

Statutární zástupce organizace: Ing. Petra Vojkůvková, starostka obce