csenfrdekoplrusk

Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy dle zákona č. 106/1999 Sb.

2. Důvod a způsob založení:
Obec Kujavy (dále jen obec) vznikla jako územně samosprávný celek v souladu s § 1 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění, ke dni 1.1.1998. Podle současného platného právního předpisů zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec spravuje své záležitosti samostatně (v samostatné působnosti), v přenesené působnosti vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy.
4. Kontaktní spojení:
4.1 Kontaktní poštovní adresa:
Obecní úřad Kujavy
Kujavy č.p. 86
742 45 Kujavy

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
Obecní úřad Kujavy
Kujavy č.p. 86
742 45 Kujavy

4.3 Úřední hodiny:
Pondělí    8:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Úterý zavřeno  
Středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek zavřeno  
Pátek zavřeno  4.4 Telefonní čísla:
Telefon: 556 740 023

4.5 Adresa internetové stránky:
http://www.kujavy.cz/

4.6 Adresa e-podatelny:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.7 Další elektronické adresy:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové schránky: fsuaxqz

5. Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 9388020227/0100
6. IČ:
IČ 67340474
7. DIČ:
Organizace není plátce DPH.
9. Žádosti o informace:
Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně. Žádost je možné podat i elektronickou poštou. Povinný subjekt je povinen zveřejňovat informace též způsobem, umožňujícím dálkový přístup.
10. Příjem žádostí a další podání:
Žádost o informaci lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Na ústní žádost poskytne zástupce obecního úřadu ústní informaci. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo ji nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:
- komu je žádost určena,
- že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona
- u fyzických osob kdo ji podává (jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště)
- u právnických osob název, IČ, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla
- adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa

Neobsahuje-li žádost výše uvedené náležitosti, není žádostí ve smylu tohoto zákona.

Pokud brání nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti podle tohoto zákona, vyzve povinný subjekt žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost doplnil a upozorní jej, že nevyhoví-li této výzvě do 30 dnů ode dne doručení výzvy, žádost odloží.

Písemná žádost
a) musí být srozumitelná
b) musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
c) nesmí být formulována příliš obecně

Je-li žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil (§ 14 odst. 5 písm. b) zákona). Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti.

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena do 7 dnů ode dne doručení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. c) zákona).

Požadovaná informace bude poskytnuta ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo ode dne jejího upřesnění. O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.
Lhůtu pro poskytnutí informace je možné ze závažných důvodů prodloužit, nejvýše však o 10 dní (§ 14 odst. 7 zákona). Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen z části, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s vyjímkou případů, kdy se žádost odloží.

11. Opravné prostředky:
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání. Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložní odvolání.
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat písemně nebo ústně.
Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

Stížnost se podává u povinného subjektu, který tuto stížnost spolu se spisovým materiálem předloží nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán, který o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
12. Formuláře:
Typizované formuláře jsou k dispozici na obecním úřadě, ostatní formuláře jsou k dispozici ke stažení zde.
14. Nejdůležitější předpisy:
14.1 Nejdůležitější používané předpisy:

zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozdějších předpisů
nař. vlády ČR 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování),ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech
zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Předpisy jsou k nahlédnutí v úřední hodiny podatelny obecního úřadu nebo na internetu je v ucelené podobě můžete nalézt ve sbírce zákonů - Sbírka zákonů.

(poslední aktualizace 25. 1. 2021)


14.2 Vydané právní předpisy:
Obecně závazné vyhlášky
Nařízení obce
15. Úhrada za poskytování informací:
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací:

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:
Žádná nejsou
16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv:
Licenční smlouvy nejsou při poskytování informací uplatňovány.
16.2 Výhradní licence:
Výhradní licence nejsou při poskytování informací uplatňovány.
19. Povinné zveřejnění informací o zpracovávaných osobních údajích dle § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
 • Agenda jednotky sboru dobrovolných hasičů 
 • Agenda odborné praxe studentů
 • Agenda správy majetku
 • Agenda voleb a místního referenda
 • Cestovní náhrady
 • CZECHPOINT
 • Dokumenty k zasedání zastupitelstva obce
 • Elektronické zálohy, server, paměťová media 
 • E-mailová a telefonická komunikace se subjekty
 • Evidence členů krizové a povodňové komise
 • Evidence čtenářů 
 • Evidence nálezců a majitelů nalezených věcí 
 • Evidence obyvatel
 • Evidence školení zaměstnanců včetně GDPR, BOZP, PO 
 • Evidence úrazů a nemocí z povolání
 • Hřbitovní evidence
 • Místní poplatky
 • Mzdová evidence 
 • Nestrukturovaná data 
 • Obecní zpravodaj
 • Odběratelsko–dodavatelské vztahy, příprava, uzavírání, evidence a zveřejňování soukromo- a veřejnoprávních smluv
 • Odpadové hospodářství
 • Personální agenda
 • Pojistné události 
 • Poskytování dotací a návratných finanční výpomocí z územních rozpočtů dle zákona č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
 • Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • Pozemní komunikace a silniční správní úřad
 • Předpracovní vztahy
 • Přestupková agenda
 • Přidělování čísel popisných a evidenčních
 • Sociální média
 • Spisová služba 
 • Správa přístupu zaměstnanců do budov, evidence klíčů a správa přístupových údajů k elektronickému zabezpečovacímu systému
 • Správní řízení v oblasti životního prostředí
 • Střet zájmů
 • Účetnictví, pokladna a rozpočet
 • Úřední deska a webové stránky 
 • Vedení obecní kroniky
 • Veřejnosprávní kontroly
 • Vidimace listin a ověřování pravosti podpisu